Content

Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на „ГОТО” ЕООД („Декларация за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Декларацията за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.gotodiamond.it

Данни за администратора

“ГОТО” ЕООД с ЕИК202532349 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Христо Ботев” №2 е администратор на лични данни и след влизане в сила на регламента, продължава да обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Постоянна връзка с нас може да осъществите на адреса – седалището на дружеството: 
гр. Велинград П.К 4600, ул. „Христо Ботев“ №2
телефон: 0876778200 
Длъжностно лице по защита на данните в ГОТО ЕООД е Ахмед Налбантов, адрес: гр. Велинград П.К 4600, ул. „Христо Ботев“ №2, имейл: nalbantov@gotodiamond.it. 
 

Лични данни, които се обработват

„ГОТО“ ЕООД обработва лични данни самостоятелно в изпълнение на основния предмет на дейност на дружеството , а именно ПРОДАЖБА НА БИЖУТА.

 

1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения на „ГОТО” ЕООД и клиента:
Имена, ЕГН или личен номер на чужденец, дата на раждане за чужденец, гражданство, адрес, телефон, адрес на електронната поща; 
Имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „ГОТО“ ЕООД; 
Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност; 
Данни, събирани при плащане - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга платежна информация, събирана при обработване на заявените от клиенти плащания чрез предоставени системите, във връзка с изпълнение на сключени договори между дружеството и клиентите.

Данни от профила Ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име; идентификационните данни в профила Ви; добавени от Вас абонатни номера, клиентски номера и друга информация, свързана с предлаганите от дружеството услуги; 
Данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от „ГОТО“ ЕООД и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи.

2. Данни при използване на услугите на от „ГОТО“ ЕООД , достъпни чрез онлайн платформа или мобилно приложение:
Данни за използваните от Вас приложения, от устройството за достъп до системите на от „ГОТО“ ЕООД. Тази информация включва идентификатор на устройството, телефонен номер, IP адрес; активност в системата , дата, час и препращащ URL адрес на заявката Ви към системите на от „ГОТО“ ЕООД.


3. Други данни в процеса на предоставяне на услуги от от „ГОТО“ ЕООД: 
Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с необходимостта от изграждане  на видеонаблюдение в офисите на дружеството, съгласно НДЗК и ЗЧОД, както и електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
При отказ от доброволно предоставяне на изисквани лични данни, от „ГОТО“ ЕООД няма да е в състояние да Ви предостави избрани от Вас услуги. 

 

Цели и правни основания за обработване на личните данни:

 „ГОТО“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели: 
1. В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с клиентите за услуги, предоставяни от „ГОТО“ ЕООД:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги;
 
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на  „ГОТО“ ЕООД. 
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и  „ГОТО“ ЕООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги; 
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.; 
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и други данни за достъп до www.gotodiamond.it Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в www.gotodiamond.it Възстановяване на достъп до приложения и др.; 
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността  „ГОТО“ ЕООД Управление на дейности, свързани с борба с измамите.  „ГОТО“ ЕООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

2. В изпълнение на законови задължения  „ГОТО“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели: 
За спазване на законовите задължения, свързани с Валутния Закон, Закона за мерките срещу изпирането на пари, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на  „ГОТО“ ЕООД;
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

 

Категории трети лица, получатели на лични данни:


В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679  „ГОТО“ ЕООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели: 

На физически лица, за които се отнасят данните;
На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на  „ГОТО“ ЕООД  или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; 
На подизпълнители на  „ГОТО“ ЕООД, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с  „ГОТО“ ЕООД договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на  „ГОТО“ ЕООД. Подизпълнителите на  „ГОТО“ ЕООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

 

Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:


Личните данни, обработвани с цел предоставяне на услугите, във връзка с основния предмет на дейност на  „ГОТО“ ЕООД, се съхраняват за срок до три години от датата на прекратяване на договора.  „ГОТО“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение на услуги/прекратяване на регистрация/договор за предоставяне на услуги и други, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение;
Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват;
Картина (видеозапис) при посещение на офис на от „ГОТО“ ЕООД – до един месец от датата на създаване на записа. 

 

Мерки за сигурност на „ГОТО“ ЕООД за защита на личните данни


Защитата на информацията и данните на клиентите е основен приоритет на  „ГОТО“ ЕООД. Дружеството прилага и актуализира постояно своите защити относно опазването и съхранението на обработваните лични данни. Извършват се редовни прегледи на всички процедури и правила за събиране, съхранение и обработка на данните, включително на физическите мерки за сигурност на системите.

 

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от  „ГОТО“ ЕООД:


Като клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права: 

1. Да получите информация за Вашите лични данни, които  „ГОТО“ ЕООД обработва. Част от предоставените от Вас лични данни като ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане, номер на документ за самоличност и дата на неговото издаване (ако е изисквана информация за документ за самоличност) не са достъпни за преглед през клиентския Ви профил. Тази информация може да поискате след подаване на писмено искане до „ГОТО“ ЕООД в централния офис на  „ГОТО“ ЕООД, след като се идентифицирате с документ за самоличност; 

2. Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка е необходимо да подадете искане до от „ГОТО“ ЕООД по установения за това ред.

3. Да изискате да се изтрият личните Ви данни само в някои от следните случаи: 
Същите не са нужни повече за целите, за които са били събрани или обработвани; 
При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект; 
Няма законово или договорно основание за обработването им;
Обработването на данните е признато за незаконно; 
Националното или европейското законодателство изискват това.

4. Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някои от следните случаи: 
Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; 
При спазване на правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

5. Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на  „ГОТО“ ЕООД, съгласно правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679 при спазване на правилата и процедурите на „ГОТО“ ЕООД. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия: 
а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение и 
б) обработването се извършва по автоматизиран начин. 

6. Да възразите пред  „ГОТО“ ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини срещу обработването на лични данни, за които е посочено, че се обработват от „ГОТО“ ЕООД на основание на легитимен интерес на дружеството.
Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, „ГОТО“ ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали счита Вашето възражение за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели. 

7. Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.

8. Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

 

Подаване на искане

„ГОТО“ ЕООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
- искане в свободен текст се подава на място в централния офис на „ГОТО“ ЕООД
За да бъдете надлежно идентифицирани и за да може  „ГОТО“ ЕООД да Ви отговори коректно, е необходимо в искането/заявлението да посочите определени задължителни реквизити като данни по Ваш документ за самоличност, телефонен номер, ако желаете да предоставите възможност за връзка с Вас, както и в какво качество желаете да подадете искане за упражняване на правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/бивш клиент, законен представител, действителен собственик, др. Ако представената информация е непълна и/или некоректна, е възможно да не сме в състояние да изпълним Вашето искане или част от него.